GeoJust s.c. wykonuje badania gruntów i usługi geologiczne na potrzeby
projektowania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w
województwach: dolnośląskim, opolskim, lubuskim i wielkopolskim.

Badania geologiczne przeprowadza się w celu określenia nośności gruntów oraz
ustalenia głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Dane te
wykorzystuje konstruktor nowoprojektowanego budynku jednorodzinnego przy
wykonywaniu obliczeń konstrukcyjnych (np. szerokości ław fundamentowych).
Również w przypadku kupna gotowego projektu budowlanego, należy go   
dostosować do budowy geologicznej działki, na której dom ma być zlokalizowany.
Rodzaj fundamentu, sposób wykonania ewentualnego podpiwniczenia budynku,
prawidłowe dobranie typu  przydomowej oczyszczalni ścieków czy też możliwość
odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do ziemi zależy od warunków
gruntowo-wodnych podłoża.

Konstrukcja budynku odpowiednio dostosowana do zastanych
warunków geologicznych zapewnia bezpieczeńtwo obiektu oraz pozwala
na uniknięcie dodatkowych kosztów przy wykonywaniu prac ziemnych na
etapie budowy.

Zdarza się, że inwestorzy nie zdając sobie sprawy z wagi badań geologicznych
odstępują od ich wykonania. W pojedynczych przypadkach, gdy konstrukcja
budynku nie została odpowiednio przystosowana do istniejącego podłoża, przy
niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, może dojść do nierównomiernego
osiadania budynku, pękania ścian, zawilgocenia fundamentu czy pojawiania się
wody gruntowej w piwnicach. Koszty ewentualnych szkód są kilkadziesiąt razy
wyższe niż koszt wykonania pełnych badań geologicznych działki. Wiecej
informacji na temat zalet wykonania rozpoznania podłoża przed zakupem działki i
budową domu można przeczytać tutaj.

Podstawę prawną dotyczącą wykonywania badań gruntów stanowi Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr
126, poz. 839). Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji geologicznej jaką
należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu i złożoności
budowy geologicznej terenu. Ponieważ jednorodzinne budynki mieszkalne to
obiekty o prostej konstrukcji, zostały zaliczone do I kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo-wodne przedstawia się w formie  „Dokumentacji
geotechnicznej".

Ilość i głębokość punktów badawczych (wierceń), którą należy wykonać w celu
prawidłowego określenia budowy geologicznej podłoża określa się na podstawie
normy PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
Ilość wierceń zależy od powierzchni projektowanego budynku. Obiekty o
powierzchni do 600 m2 wymagają wykonania minimum 3 otworów do głębokości
2 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Dla budynków
niepodpiwniczonych wykonuje się rozpoznanie do głębokości 3 m poniżej
poziomu terenu, natomiast dla podpiwniczonych – ok. 5 m poniżej poziomu
terenu. Przy występowaniu gruntów słabonośnych rozpoznanie przeprowadza się
co najmniej do głębokości zalegania gruntów nośnych. Dla nietypowych
rozwiązań konstrukcyjnych ilość i głębokość wierceń określa projektant.
Ponieważ gwarantujemy najwyższą  jakość sporządzanych przez naszą firmę
opracowań, nie podejmujemy się wykonywania badań gruntów pod domy
jednorodzinne o mniejszym od podanego zakresie prac terenowych.

Terenowe badania geotechniczne obejmują:

    wykonanie wierceń geotechnicznych,
    określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań
    makroskopowych, badań sondą lekką DPL oraz w przypadku występowania
    gruntów słabonośnych - badań laboratoryjnych,
    pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,
    w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadawiania –
    określenie agresywności wody do betonu i żelbetonu.


"Dokumentacja geotechniczna" składa się z części opisowej:

    wstępu,
    położenia, morfologii, charakterystyki ogólnej terenu,
    budowy geologicznej,
    warunków gruntowych,
    warunków wodnych,
    wniosków,


oraz części graficznej:

    mapy dokumentacyjnej,
    przekrojów geotechnicznych,
    kart dokumentacyjnych otworów geotechnicznych,
    kart wyników badań sondą dynamiczną lekką (DPL),
    tabeli parametrów geotechnicznych,
    objaśnień symboli i znaków użytych na przekrojach i kartach otworów,
    ewentualnie zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody.


Dokumentację sporządzamy standartowo w 3 egzemplarzach.

Koszt opracowania "Dokumentacji geotechnicznej" jest ustalany indywidualnie, w
dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług
można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do wykonania „Dokumentacji geotechnicznej” wymagane są:

    zlecenie (wzór dla osoby prywatnej / firmy) na wykonanie "Dokumentacji
    geotechniczej”,
    mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1: 500 lub 1:1000 z
    zaznaczonym obrysem projektowanego budynku,
    informacja o projektowanym budynku (wymagane informacje znajdują się we
    wzorze zlecenia),
    umożliwienie wjazdu lub wejścia na teren badań (obecność inwestora w trakcie
    wykonywania badań nie jest konieczna).


Wszystkie niezbędne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w formie elektronicznej prosimy
przesłać w postaci  rastrowej (pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub
wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie przesyłanie map w formacie *.pdf, ze
względu na brak możliwości ich późniejszej edycji.