GeoJust s.c. wykonuje badania gruntów na potrzeby projektowania i budowy jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

 


W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne przeprowadza się w celu rozpoznania budowy geologicznej w miejscu projektowanej inwestycji oraz określenia głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. W trakcie badań ustala się rodzaj gruntów w strefie oddziaływania obiektu na podłoże oraz ich parametry geotechniczne (nośność). Dane te są wykorzystywane do obliczeń, które wykonuje konstruktor budynku przy projektowaniu fundamentów. Rodzaj fundamentów, ich konstrukcja, sposób wykonania ewentualnego podpiwniczenia, prawidłowe dobranie typu przydomowej oczyszczalni ścieków czy też możliwość odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do ziemi zależy od warunków gruntowo-wodnych podłoża.

Do góry


Podstawa prawna wykonywania badań gruntów

Podstawę prawną dotyczącą wykonywania badań geotechnicznych gruntów stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji jaką należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu. Ponieważ jednorodzinne budynki mieszkalne to obiekty o prostej konstrukcji, zostały zaliczone do I kategorii geotechnicznej. Wyniki badań geotechnicznych przedstawia się w formie „Opinii geotechnicznej".

Do góry


Czy wykonanie badań geotechnicznych przed budową budynku jednorodzinnego jest obowiązkowe?

Według Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) nie ma obowiązku wykonywania badań geotechnicznych. Projekt budowlany powinien zawierać "w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych". O potrzebie wykonania badań decyduje projektant inwestycji oraz właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, który przed wydaniem pozwolenia na budowę może uznać przedstawiony do zatwierdzenia projekt budowlany za niekompletny.

Jednorodzinne budynki mieszkalne są obiektami o nieskomplikowanej konstrukcji, które w razie występowania prostych warunków gruntowych zostały zaliczone do I kategorii geotechnicznej. Często projekt takiego budynku jest opracowywany bez wykonywania terenowych badań geotechnicznych. W takim przypadku kostruktor na podstawie własnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża w rejonie inwestycji lub doświadczeń zdobytych przy budowie sąsiednich obiektów ustala sposób posadowienia budynku, jednocześnie biorąc pełną odpowiedzialność za treść rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Przy braku szczegółowych danych geotechnicznych, do obliczeń konstrukcyjnych z góry przyjmuje się "przeciętne" warunki gruntowe i projektuje się "typowe" fundamenty (ławy fundamentowe lub płytę fundamentową), które rzadko są optymalnie dobrane do rzeczywistych warunków podłoża.

Do góry


Dlaczego warto zainwestować w profesjonalne badania geotechniczne?

Konstrukcja budynku odpowiednio dostosowana do zastanych warunków gruntowo-wodnych zapewnia bezpieczeństwo obiektu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych, niespodziewanych kosztów przy wykonywaniu prac ziemnych na etapie budowy. Pełna wiedza o budowie geologicznej działki umożliwia opracowanie projektu budowlanego, który nie będzie wymagał zmian i uzupełnienia w przypadku natrafienia na trudne warunki geotechniczne.

Na podstawie wyników badań geotechnicznych uzyskuje się informacje o:

 • budowie geologicznej podłoża,
 • sposobie ułożenia warstw,
 • kierunkach ich upadu,
 • parametrach geotechnicznych gruntów,
 • występowaniu gruntów nienośnych i słabonośnych - nasypów niebudowlanych, gruntów organicznych, gruntów spoistych miękkoplastycznych i plastycznych - wraz z danymi o głębokości ich zalegania i miąższości,
 • głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej,
 • kierunkach przepływu wód gruntowych,
 • agresywności wody gruntowej w stosunku do materiałów konstrukcyjnych,
 • przepuszczalności gruntu,
 • miąższości warstwy humusowej (gleby).

Powyższe dane pozwalają na prawidłowe (pod względem ekonomicznym, technicznym i bezpieczeństwa konstrukcji) zaprojektowanie:

 • sposobu posadowienia budynku,
 • rodzaju i szerokości fundamentów,
 • optymalnej głębokości posadowienia,
 • w przypadku występowania gruntów słabonośnych - zaprojektowanie wymiany gruntu lub metod jego wzmocnienia,
 • rodzaju izolacji przeciwwilgociowej fundamentu,
 • drenażu opaskowego fundamentu lub całej działki,
 • ewentualnego odwodnienia wykopu fundamentowego na czas budowy,
 • przydomowej oczyszczalni ścieków czy odprowadzenia wód opadowych do gruntu.

Więcej informacji na temat zalet wykonania rozpoznania podłoża przed zakupem działki i budową domu można uzyskać tutaj.

Do góry


Kto jest uprawniony do wykonywania badań geotechnicznych?

Przepisy prawa nie określają wprost, kto może wykonywać badania geotechniczne i opracowywać wyniki w formie opinii geotechnicznej. W 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało interpretację prawną w sprawie wskazania osób uprawnionych do ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Według ministerstwa opinię geotechniczną może opracować i podpisać osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub geolog posiadajacy uprawnienia Ministra Środowiska kategorii VI lub VII.

UWAGA: na rynku pojawiają się osoby, wykonujące badania geotechniczne oraz opinie i dokumentacje bez wymaganych uprawnień. Opracowania te mogą być odrzucane przez urzędy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Zachęcamy do sprawdzania uprawnień potencjalnych wykonawców badań geotechnicznych i geologicznych. Pełna lista osób uprawnionych jest dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do góry


Czy w przypadku kupna gotowego projektu budowlanego domu jednorodzinnego powinno się wykonywać badania gruntu?

Gotowe projekty domów zamieszczone w katalogach są opracowywane przy założeniu, że w podłożu występują grunty o "przeciętnej" nośności (np. jednorodna warstwa średnio zagęszczonych piasków). W przypadku kupna takiego projektu, należy go adaptować do budowy geologicznej działki, na której budynek ma być zlokalizowany. Jeżeli przeprowadzone badania terenowe wykażą, że podłoże budują grunty o lepszych parametrach niż założone, konstruktor będzie mógł zmniejszyć szerokość fundamentu lub zastosować słabsze zbrojenie (co wiąże się z zaoszczędzeniem materiałów budowlanych). W przypadku gdy warunki są gorsze od zakładanych konieczne bedzie wzmocnienie fundamentu w celu zabezpieczenia go przed nadmiernym osiadaniem i uszkodzeniem.

Wykonanie badań geotechnicznych przed budową domu jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji zlokalizowanych w rejonie Wrocławia. Budowa geologiczna na tym terenie często jest złożona. W poziomie posadawiania mogą występować grunty słabonośne - miękkoplastyczne i plastyczne grunty spoiste. W rejonie doliny Odry i jej dopływów podłoże mogą stanowić grunty organiczne, które nie nadają się do bezpośredniego posadawiania fundamentów. Kolejnym problemem jest płytko występujący poziom wód gruntowych - często już od głębokości 0,5 m poniżej powierzchni terenu.

Ogólne informacje o warunkach budowlanych w rejonie Wrocławia można sprawdzić na mapie:

Mapa warunków budowlanych

Mapa warunków budowlanych na głębokości 2,0 m ppt - obszar miasta Wrocławia. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej. PIG 2009 r. [Uwaga - plik 45,71 MB].

Do góry


Jakie mogą być konsekwencje budowy domu bez przeprowadzenia badań geotechnicznych

Zdarza się, że Inwestorzy nie zdając sobie sprawy z wagi badań geotechnicznych odstępują od ich wykonania. W pojedynczych przypadkach, gdy konstrukcja budynku nie została odpowiednio przystosowana do istniejącego podłoża, przy niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, może dojść do nierównomiernego osiadania budynku, pękania ścian, zawilgocenia fundamentu czy pojawiania się wody gruntowej w piwnicach. Sytuacje takie zdarzają się rzadko (z naszego doświadczenia wynika, że w ok. 1 - 2 % inwestycji), jednak gdy już do nich dojdzie, koszty ewentualnych szkód są kilkadziesiąt razy wyższe niż koszt wykonania pełnych badań geologicznych działki. O możliwych konsekwencjach pomijania badań geotechnicznych przy budowie domu jednorodzinnego można przeczytać tutaj.

 • Spękania budynku spowodowane nierównomiernym osiadaniem
 • Granitowe ostańce w dnie wykopu fundamentowego - duże utrudnienia w pracach ziemnych
 • Spękania spowodowane nierównomiernym osiadaniem budynku posadowionego jednocześnie na skale i nasypie niekontrolowanym
 • Nasypy niekontrolowane i stare ściany fundamentowe w miejscu lokalizacji projektowanego budynku wielorodzinnego
 • Powierzchnia działki zalana wodami opadowymi - efekt braku drenażu
 • Stara piwnica zasypana odpadami w miejscu lokalizacji projektowanego budynku jednorodzinnego

Do góry


Na czym polegają terenowe badania geotechniczne?

Terenowe badania geotechniczne obejmują:

 • wykonanie wierceń, sond próbnikiem przelotowym lub wykopów geotechnicznych,
 • określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań makroskopowych,
 • badania zagęszczenia gruntów gruboziarnistych (sypkich) sondą lekką DPL,
 • w przypadku występowania gruntów słabonośnych - pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych,
 • pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,
 • w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadawiania – pobranie próbki wody w celu laboratoryjnego określenia agresywności wody do betonu i żelbetonu.

Aktualne przepisy i normy nie określają minimalnej liczby punktów badawczych, które należy wykonać przy rozpozaniu podłoża pod budynek jednorodzinny. Rozmieszczenie punktów badawczych i ich głębokość powinno się dobrać w oparciu o przewidywane warunki geologiczne, rozmiar budowli i występujące problemy inżynierskie.

Wycofana norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. zalecała dla obiektów o powierzchni do 600 m2 wykonanie minimum 3 otworów do głębokości 2 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się rozpoznanie do głębokości 3 m poniżej poziomu terenu, natomiast dla podpiwniczonych – 5 m poniżej poziomu terenu. Przy występowaniu gruntów słabonośnych rozpoznanie przeprowadza się co najmniej 1 m poniżej głębokości zalegania gruntów nośnych. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zbiornika szczelnego na nieczystości płynne (szamba), studni chłonnej do odprowadzenia wód opadowych, wolnostojącego garażu lub gdy powierzchnia zabudowy budynku przekracza 200 m2 badania rozszerza się o dodatkowy otwór. Dla nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych ilość i głębokość wierceń określa projektant.

 • Wiercenia ręczną sondą penetracyjną
 • Sondowania próbnikiem przelotowym RKS
 • Wiercenia wiertnicą mechaniczną

Do góry


Specyfika badań geotechnicznych wykonywanych w terenach górskich

Standardowe wiercenia geotechniczne o małej średnicy w przypadku natrafienia na większy kamień lub skałę nie pozwalają na osiągnięcie wymaganej głębokości rozpoznania. W otworze nie ma możliwości prawidłowej oceny wielkości kamieni i głazów, stopnia zwietrzenia i spękania skały czy ustalenia dokładnej głębokości jej zalegania. Wiercenia w powyższych warunkach możliwe są za pomocą techniki rdzeniowania, jednak ich koszt to kilkaset złotych za 1 metr bieżący oraz dodatkowo do kilku tysięcy złotych za mobilizację sprzętu. Wiercenia rdzeniowane stosuje się tylko przy dużych inwestycjach.

 • Wiertnica do wierceń w skałach
 • Skrzynki z pobranymi rdzeniami
 • Rdzenie wiertnicze - granit z rejonu Bogatyni

W przypadku budynków zlokalizowanych w terenie górskim, przy płytkim występowaniu skał litych lub gruntów kamienistych najdokładniejsze rozpoznanie podłoża uzyskuje się wykonując za pomocą koparki wykopy badawcze. W trakcie głębienia wykopów ustala się kategorię urabialności gruntu, czyli stopień trudności wykonywania wykopów fundamentowych. Dane te pozwalają na odpowiednie przygotowanie prac ziemnych (np. ujęcie w kosztorysie konieczności wysadzania lub rozkuwania skał). Ze względu na wymiary wykopów (ok. 1 na 3 m w planie), rozpoznanie ogranicza się do dwóch punktów, które rozmieszcza się poza obrysem projektowanego obiektu. Inwestor powinien określić dokładnie lokalizację budynku, aby uniknąć późniejszego posadawiania fundamentów na gruncie rozluźnionym wykonanym wykopem.

 • Wykonywanie wykopów geotechnicznych przy pomocy koparki
 • Grunty kamieniste (otoczaki) w wykopie badawczym
 • Urobek z wykopu badawczego - widoczne otoczaki o średnicy do 1 m

Do góry


Czy można ograniczyć zakres wykonywanych prac terenowych?

Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość sporządzanych opracowań. Podany powyżej zakres to minimum dla prawidłowego rozpoznania podłoża i opracowania opinii geotechnicznej. Z tego względu nie podejmujemy się wykonywania badań gruntów pod domy jednorodzinne o mniejszym zakresie prac terenowych. 

Do góry


Jakie informacje zawiera opinia geotechniczna?

"Opinia geotechniczna" składa się z części opisowej i zawiera:

 • wstęp (cel opracowania, podstawa prawna i wykorzystane materiały),
 • charakterystykę projektowanej inwestycji,
 • opis położenia, morfologii, charakterystyki ogólnej terenu badań,
 • opis zastosowanych metod badawczych (badania polowe, badania laboratoryjne, kameralne prace dokumentacyjne),
 • wyniki prac terenowych i laboratoryjnych (budowa geologiczna, warunki geotechniczne, warunki hydrogeologiczne),
 • określenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i ocenę przydatności gruntów występujących w podłożu na potrzeby budownictwa,
 • wnioski,

oraz z części graficznej:

 • mapy dokumentacyjnej,
 • przekrojów geotechnicznych,
 • kart dokumentacyjnych otworów geotechnicznych,
 • kart wyników badań sondą dynamiczną lekką (DPL),
 • tabeli parametrów geotechnicznych,
 • objaśnień symboli i znaków użytych na przekrojach i kartach otworów,
 • ewentualnie zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody.

 • Mapa dokumentacyjna
 • Przekrój geotechniczny
 • Karta otworu geotechnicznego
 • Karta wyników badań sondą dynamiczną DPL
 • Tabela parametrów geotechnicznych
 • Objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach
 • Zestawienie wyników badań laboratoryjnych
 • Wyniki analizy sitowej
 • Wyniki analizy wody gruntowej

Do góry


Ile trwają badania geotechniczne wykonywane na potrzeby budowy budynków jednorodzinnych?

Geotechniczne prace terenowe na potrzeby budowy domu jednorodzinnego wykonywane są w ciągu jednego dnia. Wyniki badań w formie kompletnej opinii (4 egz. w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie *.pdf) są przekazywane Zleceniodawcy w standardowym terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia.  Za dodatkową opłatą oferujemy również ekspresowe terminy wykonania badań terenowych i opracowania opinii (do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia).

Do góry


Jakie są ceny badań gruntu dla domów jednorodzinnych?

Ceny badań geologicznych są ustalane indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Cena badań zależna jest od:

 • powierzchni projektowanego budynku,
 • czy budynek będzie niepodpiwniczony / podpiwniczony,
 • czy będzie wykonywana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • odległości terenu badań od siedziby naszej firmy,
 • czy teren badań położony jest w terenie górskim,
 • wymaganego terminu przekazania opinii.

Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do góry


Na jakim obszarze wykonujemy badania geotechniczne dla domów jednorodzinnych

 Nasza firma wykonuje badania geotechniczne i opinie geotechniczne pod budowę domów jednorodzinnych głównie na terenie województwa dolnośląskiego, w południowej części województw lubuskiego i wielkopolskiego oraz w zachodniej części województwa opolskiego:

Województwo dolnośląskie, powiaty:

 • bolesławiecki (gmina Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka)
 • dzierżoniowski (gmina Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna)
 • głogowski (gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice)
 • górowski (gminy Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz)
 • jaworski (gminy Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie)
 • jeleniogórski (gminy Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba)
 • kamiennogórski (gminy Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów)
 • kłodzki (gminy Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna)
 • legnicki (gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja)
 • lubański (gminy Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Świeradów-Zdrój)
 • lubiński (gminy Lubin, Rudna, Ścinawa)
 • lwówecki (gminy Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń)
 • milicki (gminy Milicz, Krośnice, Cieszków)
 • oleśnicki (gminy Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Twardogóra)
 • oławski (gminy Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława)
 • polkowicki (gminy Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice)
 • strzeliński (gminy Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów)
 • średzki (gminy Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin)
 • świdnicki (gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów)
 • trzebnicki (gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród)
 • wałbrzyski (gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Walim, Wałbrzych)
 • wołowski (gminy Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów)
 • wrocławski (gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Wrocław, Żórawina)
 • ząbkowicki (gminy Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok)
 • zgorzelecki (gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec)
 • złotoryjski (gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja)

Województwo lubuskie, powiaty:

 • żagański (gminy Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań)
 • żarski (gminy Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary)

Województwo wielkopolskie, powiaty:

 • kępiński (gminy Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica)
 • ostrowski (gminy Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Skalmierzyce, Sośnie)
 • ostrzeszowski (gminy Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów)
 • rawicki (gminy Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz)

Województwo opolskie, powiaty:

 • brzeski (gminy Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz)
 • namysłowski (gminy Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków)

Do góry


Dlaczego warto zlecić badania geotechniczne naszej firmie

W trakcie długoletniej działalności w branży geologicznej wykonaliśmy badania podłoża dla ponad 700 budynków jednorodzinnych, nabywając duże doświadczenie i wiedzę o lokalnych warunkach geologicznych na terenie województwa dolnośląskiego.

Badania terenowe i opinie geotechniczne sporządzane są przez geologów z uprawnieniami Ministra Środowiska.

Oferujemy kompleksowe usługi geologiczne - od sprawdzenia podłoża działki przed jej kupnem, przez etap projektowania budynku, do odbioru dna wykopu fundamentowego czy kontroli poprawnego zagęszczenia podsypki posadzki na etapie realizacji.  Dodatkowo oferujemy wykonanie badań hydrogeologicznych na potrzeby lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem wody do gruntu, ocenę możliwości ujęcia wód podziemnych na cele gospodarcze lub wody pitnej oraz w rejonie Wrocławia - wiercenie studni głębinowej. Dla inwestorów zainteresowanych ogrzewaniem budynku za pomocą pompy ciepła z gruntowym, pionowym wymiennikiem przygotowujemy wymagany prawem Projekt robór geologicznych.

Badania wykonujemy w każdych warunkach, również na terenach górskich i trudno dostępnych. Szanując czas naszych klientów, całą procedurę zlecenia badań i przekazania ich wyników możemy realizować zdalnie, nie wymagamy również obecności Inwestora na działce podczas prac terenowych.

Do góry


Jak zlecić wykonanie badań geotechnicznych?

W przypadku zainteresowania ofertą naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu określenia terminu i kosztów wykonania badań geotechnicznych. Wszystkie informacje na temat terenu badań i inwestycji, które są nam pomocne do przygotowania wiążącej oferty są zamieszczone w formularzu zapytania.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania badań terenowych jest otrzymanie:

 • podpisanego zlecenia wraz z informacją o projektowanej inwestycji i terenie badań (wzór dla osób fizycznych / firm),
 • mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej działki w skali 1: 500 lub 1:1000 z zaznaczonym obrysem projektowanego budynku (przykład mapy),
 • umożliwienie wejścia (w przypadku budynków niepodpiwniczonych) lub wjazdu wiertnicą samochodową (w przypadku budynków podpiwniczonych) na teren badań (obecność Inwestora w trakcie wykonywania badań nie jest konieczna),
 • umożliwienie swobodnego poruszania się po działce (teren nie może być mocno zarośnięty) i dostępu do miejsc lokalizacji otworów badawczych.

Podpisane zlecenie wraz z mapą należy przesłać e-mailem na nasz adres. Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji potwierdzamy przyjęcie zlecenia. Gotową opinię w formie papierowej wysyłamy pocztą lub kurierem na adres podany w zleceniu oraz w formie elektronicznej e-mailem. Istnieje również możliwość odbioru opracowania w naszym biurze lub przekazania go w siedzibie Zamawiającego. Rozliczenie następuje przelewem, na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. 

Do góry


Badania geotechniczne na etapie realizacji budynku

Do góry