GeoJust s.c.  oferuje prowadzenie czynności nadzoru geotechnicznego
nad wykonywanymi robotami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach obsługi budów sprawdzamy stan zagęszczenia zasypek i podsypek
budowlanych sondą dynamiczną, wykonujemy wiercenia geotechniczne w dnie
wykopów fundamentowych oraz dokonujemy odbiorów dna wykopu przed
fundamentowaniem. Czynności wykonywane na budowie są każdorazowo
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu obsługi danej
budowy opracowujemy „Sprawozdanie z obsługi budowy”.