Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i udokumentowane badania
geologiczne są podstawą do dalszej pracy nad projektem budowlanym danej
inwestycji. Znając odpowiedzialność geologa za cały proces inwestycyjny
dokładamy szczególnych starań w zachowaniu odpowiedniej jakości naszych
opracowań i rozwiązaniu problemów geotechnicznych napotkanych w trakcie
wykonywania badań. W przypadku złożonych warunków gruntowych zawsze
proponujemy Zleceniodawcy odpowiednie rozszerzenie zakresu badań
terenowych. Skomplikowane problemy geologiczne rozwiązujemy przy
współpracy z Politechniką i Uniwersytetem Wrocławskim oraz specjalistycznymi
Laboratoriami Mechaniki Gruntów.

Biorąc odpowiedzialność za wykonane przez naszą firmę opracowania, na
zlecenie inwestora sprawujemy nadzór geologiczny przy prowadzeniu prac
ziemnych i fundamentowaniu realizowanej inwestycji.

Geologiczne badania terenowe i wykonywanie wierceń wiążą się z użyciem
ciężkiego sprzętu, często prowadzone są w gęstej zabudowie lub na
użytkowanych terenach rolnych. Przy tego typu działalności zawsze istnieje
ryzyko uszkodzenia nawierzchni, niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego czy zniszczenia zasiewów. Z tego powodu nasza firma posiada
polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.