GeoJust s.c. oferuje wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych
gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i
usługowych, hal oraz innych obiektów kubaturowych na terenie całego kraju.

Sposób przeprowadzenia procedury badań geologicznych oraz forma
opracowania wyników zależy od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
oraz stopnia złożoności budowy geologicznej obszaru badań. Na podstawie
normy PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) wyróżnia się 3 kategorie geotechniczne:

Kategoria I:

    jedno lub dwukondygnacyjne budynki o prostej konstrukcji i budynki rolnicze przy
    maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na słup równym 250 kN, a na ściany 100
    kN/m, na fundamentach bezpośrednich, palowych i studniach,
    ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza
    2 m,
    płytkie wykopy powyżej zwierciadła wody i niewielkie nasypy do wysokości 3 m.


Kategoria II:

    powszechnie spotykane konstrukcje posadowione bezpośrednio, a także na
    fundamentach płytowych lub palowych,
    ściany oporowe wyższe niż w kategorii I lub inne konstrukcje utrzymujące grunt
    lub wodę,
    przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
    nasypy i budowle ziemne, poza kategorią I,
    nawierzchnie lotnisk o sztywnej i podatnej konstrukcji.


Kategoria III:

    budowle o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wysokie,
    duże mosty, wiadukty, estakady,
    fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym,
    głębokie wykopy wykonywane w pobliżu budowli.


Stopnie złożoności warunków geotechnicznych dzielą się na 3 grupy:

    proste warunki gruntowe – jednorodne, równoległe warstwy gruntów dobrej
    nośności, poziom wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu
    posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
    złożone warunki gruntowe – niejednorodne warstwy geologiczne, występowanie
    gruntów słabonośnych, w tym organicznych i nasypów niebudowlanych, poziom
    wody gruntowej w poziomie posadowienia lub powyżej, brak niekorzystnych
    zjawisk geologicznych,
    skomplikowane warunki gruntowe – występowanie niekorzystnych zjawisk
    geologicznych  (zjawiska krasowe, osuwiskowe, sufozyjne), szkody górnicze.


Dla obiektów budowlanych kategorii I oraz kategorii II w prostych warunkach
gruntowych wykonuje się „Dokumentację geotechniczną”. Dla obiektów
kategorii II w złożonych i skomplikowanych warunkach oraz kategorii III,
niezależnie od warunków gruntowych należy opracować „Dokumentację
geologiczno- inżynierską”.

Koszt opracowania "Dokumentacji geotechnicznej" jest ustalany indywidualnie, w
dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług
można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do wykonywania badań terenowych w związku z opracowaniem  „Dokumentacji
geotechnicznej” możemy przystąpić bezpośrednio po otrzymaniu od
zleceniodawcy:

    zlecenia (umowy – przy wartości zamówienia powyżej 5000 zł netto),
    projektu zagospodarowania terenu na podkładzie mapy zasadniczej lub
    sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1: 1000, ewentualnie z naniesioną
    lokalizacją punktów badań,
    mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:500 lub 1:1000 z
    widocznym przebiegiem uzbrojenia podziemnego,
    informacji o projektowanym obiekcie (wymagane informacje znajdują się we
    wzorze zlecenia),
    oraz po umożliwieniu wjazdu (lub wejścia) na teren badań.


Wszystkie konieczne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy zasadniczej lub sytuacyjno wysokościowej w formie elektronicznej prosimy
przesłać w postaci  rastrowej (pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub
wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie przesyłanie map w formacie *.pdf, ze
względu na brak możliwości ich późniejszej edycji.

Zakres i głębokość wierceń geotechnicznych zazwyczaj określa projektant
obiektu budowlanego. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i ich
głębokość przyjmujemy na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Minimalny zakres badań dla  kategorii I:


Głębokość rozpoznania powinna umożliwić określenie profilu gruntowego od 2
do 3 m poniżej poziomu posadowienia.

Minimalny zakres badań dla kategorii II:

    dla pojedynczej budowli należy wykonać co najmniej 4 punkty badawcze,
    dla obiektów o zwartym obrysie w planie odległość między punktami badań nie
    powinna być większa niż 40 m – w przypadku prostych oraz większa niż 20 m – w
    przypadku złożonych warunków gruntowych,
    dla obiektów liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać
    100 m – w przypadku prostych oraz 50 m – w przypadku złożonych warunków
    gruntowych.


Generalnie przyjmuje się następujące minimalne głębokości rozpoznania
podłoża:

    dla stóp i ław fundamentowych – od 1 do 3 szerokości fundamentu poniżej
    przewidywanego poziomu posadowienia, lecz nie mniej niż 5 m.
    dla fundamentów płytowych – szerokość płyty poniżej przewidywanego poziomu
    posadowienia
    dla fundamentów palowych – zazwyczaj 5-krotna średnica pala i nie mniej niż 3 m
    poniżej jego podstawy.


„Dokumentację geotechniczną” opracowujemy standartowo w 3 egzemplarzach
drukowanych i w wersji elektronicznej (format *.pdf).

Wykonywanie badań podłoża dla obiektów kategorii II w złożonych  i
skomplikowanych warunkach gruntowych oraz dla obiektów kategorii III wiąże się
z koniecznością przeprowadzenia złożonej procedury administracyjnej.
Sposób postępowania przy wykonywaniu „Dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej” określa:

    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96
    z późn. zm.),
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
    projektów prac geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
    szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje
    hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673).


Warunkiem przystąpienia do terenowych robót geologicznych jest opracowanie
„Projektu prac geologicznych”. „Projekt” przygotowuje się w 4 egzemplarzach i
przedkłada do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej (w
zależności od rodzaju inwestycji projekt składa się w Starostwie Powiatowym,
Urzędzie Marszałkowskim lub Ministerstwie Środowiska). Organ administracji
geologicznej ma 30 dni na wydanie decyzji o zatwierdzeniu „Projektu” lub
zgłoszeniu uwag.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt” wykonawca robót geologicznych
jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót
geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi
nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. Zgłoszenia dokonuje się
na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia
prac.

Zakres badań terenowych powinien odpowiadać co najmniej zakresowi badań
jak dla kategorii II, z rozszerzeniem o badania specjalistyczne.

Wyniki badań, opracowane w formie „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej”,
przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji
geologicznej. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji
geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez
zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom
określonym w przepisach prawa, zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub
poprawienia dokumentacji. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez
zastrzeżeń.