GeoJust s.c. oferuje kompleksowe usługi geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne i studniarskie. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, głównie w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim.

Świadczymy usługi w zakresie:

Terenowych badań geologicznych i geotechnicznych:

  • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych,
  • wykonywanie odkrywek fundamentów, wykopów i szurfów badawczych,
  • wiercenia geologiczne i geotechniczne, ręczne i mechaniczne, wiercenia rurowane,
  • instalowanie piezometrów,
  • wiercenia w nawierzchniach istniejących dróg w celu ustalenia ich konstrukcji,
  • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania próbnikiem przelotowym,
  • badania rezystywności gruntu,
  • dozór i kierowanie pracami geologicznymi.

Geotechniki:

  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, makretów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
  • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
  • projekty geotechniczne,
  • oceny stateczności skarp i zboczy,
  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych,
  • badań laboratoryjnych gruntów.

Geologii inżynierskiej:

  • projekty robót geologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Hydrogeologii:

  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
  • projekty robót geologicznych,
  • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
  • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
  • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
  • modelowanie numeryczne przepływu wód podziemnych,
  • projektowanie i instalacja piezometrów.

Geologii złóż:

  • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i udokumentowanie złóż kruszywa naturalnego,
  • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
  • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na wydobycie złóż kruszywa naturalnego.

Ochrony środowiska:

  • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.

Ofertę naszych usług kierujemy w szczególności do:

  • Firm usługowych z branży geologicznej i ochrony środowiska.
  • Agencji i biur nieruchomości.
  • Osób i firm zamierzających kupić nieruchomość gruntową na cele budowlane.
  • Inwestorów, projektantów i konstruktorów budynków jednorodzinnych.
  • Inwestorów, projektantów i wykonawców przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • Inwestorów, projektantów i konstruktorów obiektów budowlanych.
  • Projektantów dróg.
  • Projektantów sieci uzbrojenia podziemnego.
  • Inwestorów i projektantów stacji paliw.
  • Wykonawców prac ziemnych i fundamentowych.
  • Przedsiębiorców zamierzających prowadzić wydobycie złóż kruszywa naturalnego.