Geologia, geotechnika. Dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie. GeoJust s.c.
GeoJust s.c.
oferuje pomoc w:

Usługi geologiczne i geotechniczne - oferta:

GeoJust s.c. oferuje kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, głównie w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Terenowych badań geologicznych i geotechnicznych:

  • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych,
  • wykonywanie odkrywek fundamentów, wykopów i szurfów badawczych,
  • wiercenia geologiczne i geotechniczne, ręczne i mechaniczne, wiercenia rurowane,
  • instalowanie piezometrów,
  • wiercenia w nawierzchniach istniejących dróg w celu ustalenia ich konstrukcji,
  • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania próbnikiem przelotowym,
  • dozór i kierowanie pracami geologicznymi.
 • Geotechniki:

  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, makretów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
  • badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
  • projekty geotechniczne,
  • oceny stateczności skarp i zboczy,
  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych,
  • laboratorium mechaniki gruntów.
 • Geologii inżynierskiej:

  • projekty robót geologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.
 • Hydrogeologii:

  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
  • projekty robót geologicznych,
  • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
  • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
  • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
  • modelowanie numeryczne przepływu wód podziemnych,
  • projektowanie i instalacja piezometrów.
 • Geologii złóż:

  • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
  • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
  • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego.
 • Ochrony środowiska:

  • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
  • wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
  • opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
  • wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych,
  • naliczanie opłat i wykonywanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (do Urzędów Marszałkowskich),
  • sprawozdania o odpadach, ewidencja gospodarki odpadami,
  • raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza – przekazywane do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadzącego Krajową Bazę o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji,
  • sprawozdania do PRTR (Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń),
  • audyty ekologiczne,
  • ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze.
Do góry

[GeoJust s.c., usługi geologiczne, usługi geotechniczne, Wrocław, Jelenia Góra, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie]