GeoJust s.c. oferuje agencjom i biurom nieruchomości, deweloperom, instytucjom, inwestorom prywatnym i przedsiębiorcom wykonywanie wstępnych badań geotechnicznych na działkach przeznaczonych do zabudowy. 

Badania działek przeznaczonych pod budowę budynków jednorodzinnych wykonujemy w granicach województwa dolnośląskiego, natomiast dla większych inwestycji na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

 


W jakich przypadkach powinno się wykonywać wstępne badania geotechniczne?

Wstępne badania geotechniczne wykonuje się w celu określenia przydatności danego terenu do lokalizacji inwestycji budowlanych. Badania polegają na ogólnym rozpoznaniu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża. Na ich podstawie można przewidzieć ewentualne trudności i zagrożenia, związane ze środowiskiem gruntowo-wodnym, jakie mogą wystąpić przy realizacji projektowanego obiektu. Na podstawie informacji o zakładanej inwestycji oraz danych o warunkach gruntowo-wodnych dokonuje się zaliczenia projektowanego obiektu do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. W zależności od kategorii geotechnicznej planuje się ewentualne dalsze, szczegółowe badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie oraz ustala rodzaj dokumentacji wymagany przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Wstępne badania geotechniczne wykonuje się najczęściej:

 • przed kupnem działki przeznaczonej do zabudowy,
 • na potrzeby opracowywania koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
 • w celu wyboru optymalnej lokalizacji obiektów na działce,
 • w celu analizy wariantów i wyboru optymalnego przebiegu nowoprojektowanego obiektu liniowego (np. drogi, linii kolejowej).

Do góry


W jaki sposób warunki gruntowo-wodne podłoża mogą wpłynąć na wartość działki?

O wartości działki budowlanej decyduje nie tylko lokalizacja, dogodny dojazd czy gotowa sieć uzbrojenia podziemnego, ale również koszt zrealizowania zadania inwestycyjnego. Proste i jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niską cenę prac ziemnych i fundamentowych. W warunkach złożonych koszty te mogą być nawet kilkukrotnie wyższe.

Niekorzystne warunki gruntowo-wodne, mające wpływ na koszt i możliwość realizacji inwestycji, to między innymi:

 • występowanie dawnych wyrobisk zasypanych odpadami lub pozostałości po dawnej zabudowie (konieczność wymiany gruntu),
 • występowanie nienośnych gruntów organicznych (np. torfów) o znacznej miąższości (wymaga wymiany gruntów lub posadawiania pośredniego np. na palach lub studniach),
 • występowanie słabonośnych gruntów spoistych (np. miękkoplastycznych glin) (może wymagać wymiany gruntu, wzmocnienia gruntu lub fundamentów, ewentualnie zastosowania zbrojonej płyty fundamentowej lub posadawiania pośredniego),
 • występowanie gruntów słaboprzepuszczalnych (konieczność wykonania drenażu działki, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków - brak możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków lub wód opadowych do gruntu),
 • występowanie nieciągłych warstw gruntów o odmiennych parametrach geotechnicznych (wymaga zabezpieczenia obiektu przed nierównomiernym osiadaniem),
 • płytko zalegająca lita skała (w przypadku głębszego posadawiania (np. piwnice) wysoki koszt wykonania prac ziemnych - konieczność użycia ciężkiego sprzętu lub materiałów wybuchowych),
 • płytko występująca woda gruntowa (konieczność odwodnienia wykopu fundamentowego i zastosowania ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej, trudności w wykonastwie obiektów głęboko posadawianych),
 • występowanie zjawisk osuwiskowych (niebezpieczeństwo osunięcia się budowli, wysoki koszt wykonania prac stabilizujących osuwisko),
 • zanieczyszczenie gruntu substancjami chemicznymi (wymaga przeprowadzenia rekultywacji gruntu).

Do góry


Dlaczego powinno się wykonywać badania geotechniczne przed zakupem działki?

Ocena działki tylko na podstawie wyglądu jej powierzchni czy faktu, że w jej pobliżu znajdują się już inne obiekty budowlane, bez wykonania terenowych badań geotechnicznych nie pozwala na określenie i uniknięcie zagrożeń związanych z budową geologiczną podłoża.

W naszej praktyce spotkaliśmy się z przypadkami, gdy pozornie atrakcyjna działka budowlana okazywała się mało przydatna do zabudowy. Badania geotechniczne, wykonywane na etapie projektowania inwestycji, wykazywały niekorzystne warunki gruntowo-wodne, które zmuszały Inwestora do zastosowania nietypowego i drogiego posadawiania fundamentów a nawet do zmiany przeznaczenia zakupionej nieruchomości.

 • Działka budowlana - widok przed rozpoczęciem prac ziemnych.
 • Odsłonięte składowisko odpadów na działce przeznaczonej do zabudowy
 • Odpady wydobyte z wykopu fundamentowego
 • Atrakcyjna działka budowlana nad jeziorem
 • Powierzchnia działki po zdjęciu darni - uplastyczniony torf
 • Przekrój geotechniczny podłoża - widoczna warstwa nienośnych torfów o miąższości do 2,1 m

Wykonanie wstępnych badań geotechnicznych przed kupnem działki budowlanej pozwala w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych na negocjację jej ceny lub rezygnację z zakupu. Pełna wiedza o budowie geologicznej podłoża gwarantuje zaoszczędzenie czasu, minimalizację kosztów i uniknięcie wielu problemów na etapie realizacji inwestycji.

Do góry


Na czym polegają wstępne badania geotechniczne?

W momencie przystępowania do wstępnych badań podłoża gruntowego zazwyczaj nie dysponuje się dokładną lokalizacją obiektu ani szczegółowymi założeniami projektowymi. Z tego powodu rozpoznanie przeprowadza się na podstawie materiałów archiwalnych uzupełnionych badaniami terenowymi o niewielkim zakresie. Dla pojedynczej działki powinno się wykonać przynajmniej 3 punkty badawcze (otwory wiertnicze lub wykopy) do głębokości minimum 2,0 m poniżej zakładanego poziomu posadawiania fundamentów, rozmieszczone równomiernie w jej granicach. Dla bardzo dużych inwestycji (osiedla, centra handlowe, tereny przemysłowe itp.), przy nieznanej budowie geologicznej, na 1 km2 powierzchni powinno przypadać od 10 do 30 punktów badawczych (Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Warszawa, 2005).

Wyniki badań opracowywane są w formie "Opinii geotechnicznej". Szczegółowe badania geotechniczne wymagane do zaprojektowania obiektu przeprowadza się w kolejnym etapie.

Do góry


Wstępne badania geotechniczne przed kupnem działki przeznaczonej na budowę domu jednorodzinnego

Rozpoznanie podłoża działki przeznaczonej na lokalizację budynku jednorodzinnego wykonuje się najczęściej w jednym etapie. Sposób wykonania badań geotechnicznych przeprowadzanych przed zakupem działki jest taki sam jak dla badań wykonywanych na potrzeby zaprojektowania budynku. W przypadku, gdy lokalizacja budynku na działce nie została jeszcze ustalona, liczbę punktów badawczych przyjmuje się w zależności od powierzchni działki.

Wyniki badań opracowywane są w formie "Opinii geotechnicznej", w której oprócz parametrów geotechnicznych gruntów i danych o głębokości występowania zwierciadła wody zawarte są informacje o możliwości podpiwniczenia budynku, wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonej wody do ziemi czy możliwości odprowadzenia wód opadowych do gruntu.

Do góry


Wstępne badania geotechniczne na terenach poprzemysłowych

Działki zlokalizowane na terenach poprzemysłowych, w pobliżu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu czy po intensywej uprawie rolnej mogą być zanieczyszczone substancjami chemicznymi, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kosztownej rekultywacji. W przypadku wykonywania wstępnego rozpoznania geotechnicznego na wyżej wymienionych terenach zaleca się rozszerzenie zakresu badań o określenie stopnia zanieczyszczenia gruntu.

Do góry


Ile trwają wstępne badania geotechniczne?

Geotechniczne prace terenowe na potrzeby wstępnego rozpoznania podłoża w większości przypadków wykonywane są w ciągu jednego dnia. Wyniki badań w formie kompletnej opinii (4 egz. w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie *.pdf) są przekazywane Zleceniodawcy w standardowym terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia.

W przypadku badań zanieczyszczenia gruntu, ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie analiz laboratoryjnych pobranych próbek, termin przekazania dokumentacji wynosi do 21 dni od momentu wykonania prac terenowych.

Za dodatkową opłatą oferujemy również ekspresowe terminy wykonania badań terenowych i opracowania opinii (dla małych inwestycji jak np. budynek jednorodzinny - do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia).

Do góry


Jakie są ceny wstępnych badań gruntu?

Koszty wstępnych badań geologicznych są ustalane indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Cena badań zależna jest od:

 • rodzaju projektowanej inwestycji,
 • powierzchni działki, wymaganej głębokości rozpoznania (czyli ilości i głębokości punktów badawczych),
 • odległości terenu badań od siedziby naszej firmy,
 • rodzaju i ilości badanych zanieczyszczeń,
 • wymaganego terminu przekazania opinii.

Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do góry


Jak zlecić wykonanie badań geotechnicznych działki?

W przypadku zainteresowania ofertą naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu określenia terminu i kosztów wykonania badań geotechnicznych. Wszystkie informacje na temat terenu badań, które są nam pomocne do przygotowania wiążącej oferty są zamieszczone w formularzu zapytania (wzór zapytania dla działek przeznaczonych pod budowę budynku jednorodzinnego / dla innych inwestycji).

Warunkiem przystąpienia do wykonywania badań terenowych jest otrzymanie:

 • podpisanego zlecenia (wzór dla działek przeznaczonych pod budowę budynku jednorodzinnego /dla innych inwestycji),
 • mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej działki w skali 1: 500 lub 1:1000 a w razie jej braku wyrysu z ewidencji gruntów lub zrzutu ekranu z geoportalu,
 • informacji o terenie badań (wymagane informacje znajdują się we wzorze zlecenia),
 • zgody właściciela terenu na prowadzenie badań geotechnicznych,
 • umożliwienie wjazdu na teren badań (obecność Inwestora w trakcie wykonywania badań nie jest konieczna),
 • umożliwienie swobodnego poruszania się po działce (teren nie może być mocno zarośnięty) i dostępu do miejsc lokalizacji otworów badawczych.

Podpisane zlecenie oraz inne konieczne dokumenty należy przesłać e-mailem na nasz adres. Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji potwierdzamy przyjęcie zlecenia. Gotową opinię w formie papierowej wysyłamy pocztą lub kurierem na adres podany w zleceniu oraz w formie elektronicznej e-mailem. Istnieje również możliwość odbioru opracowania w naszym biurze lub przekazania go w siedzibie Zamawiającego. Rozliczenie następuje przelewem, na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. 

Do góry