GeoJust s.c. oferuje agencjom i biurom nieruchomości, deweloperom, instytucjom, inwestorom prywatnym i przedsiębiorcom wykonywanie wstępnych badań geotechnicznych na działkach przeznaczonych do zabudowy.

W jakich przypadkach powinno się wykonywać wstępne badania geotechniczne?

Wstępne badania geotechniczne wykonuje się w celu określenia przydatności danego terenu do lokalizacji inwestycji budowlanych. Badania polegają na ogólnym rozpoznaniu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża. Na ich podstawie można przewidzieć ewentualne trudności i zagrożenia, związane ze środowiskiem gruntowo-wodnym, jakie mogą wystąpić przy realizacji projektowanego obiektu. Na podstawie informacji o zakładanej inwestycji oraz danych o warunkach gruntowo-wodnych dokonuje się zaliczenia projektowanego obiektu do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. W zależności od kategorii geotechnicznej planuje się ewentualne dalsze badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie oraz ustala rodzaj dokumentacji wymagany przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Do góry

Wstępne badania geotechniczne wykonuje się najczęściej:

 • przed kupnem działki przeznaczonej do zabudowy,
 • na potrzeby opracowywania koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
 • w celu wyboru optymalnej lokalizacji obiektów na działce,
 • w celu analizy wariantów i wyboru optymalnego przebiegu nowoprojektowanego obiektu liniowego (np. drogi, linii kolejowej).

Do góry

W jaki sposób warunki gruntowo-wodne podłoża mogą wpłynąć na wartość działki?

O wartości działki budowlanej decyduje nie tylko lokalizacja, dogodny dojazd czy gotowa sieć uzbrojenia podziemnego, ale również koszt zrealizowania zadania inwestycyjnego. Proste i jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niską cenę prac ziemnych i fundamentowych. W warunkach złożonych koszty te mogą być nawet kilkanaście razy wyższe.

Niekorzystne warunki gruntowo-wodne, mające wpływ na koszt i możliwość realizacji inwestycji, to między innymi:

 • występowanie dawnych wyrobisk zasypanych odpadami lub pozostałości po dawnej zabudowie (konieczność wymiany gruntu),
 • występowanie nienośnych gruntów organicznych (np. torfów) o znacznej miąższości (wymaga wymiany gruntów lub posadawiania pośredniego np. na palach lub studniach),
 • występowanie słabonośnych gruntów spoistych (np. miękkoplastycznych glin) (może wymagać wymiany gruntu, wzmocnienia gruntu lub fundamentów, ewentualnie zastosowania zbrojonej płyty fundamentowej lub posadawiania pośredniego),
 • występowanie gruntów słaboprzepuszczalnych (konieczność wykonania drenażu działki, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków - brak możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków lub wód opadowych do gruntu),
 • występowanie nieciągłych warstw gruntów o odmiennych parametrach geotechnicznych (wymaga zabezpieczenia obiektu przed nierównomiernym osiadaniem),
 • płytko zalegająca lita skała (w przypadku głębszego posadawiania (np. piwnice) wysoki koszt wykonania prac ziemnych - konieczność użycia ciężkiego sprzętu lub materiałów wybuchowych),
 • płytko występująca woda gruntowa (konieczność odwodnienia wykopu fundamentowego i zastosowania ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej, trudności w wykonastwie obiektów głęboko posadawianych),
 • występowanie zjawisk osuwiskowych (niebezpieczeństwo osunięcia się budowli, wysoki koszt wykonania prac stabilizujących osuwisko),
 • zanieczyszczenie gruntu substancjami chemicznymi (wymaga przeprowadzenia rekultywacji gruntu).
Działka budowlana o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych

Do góry

Dlaczego powinno się wykonywać badania geotechniczne przed zakupem działki?

W naszej praktyce spotkaliśmy się z przypadkami, gdy pozornie atrakcyjna działka budowlana okazywała się mało przydatna do zabudowy. Badania geotechniczne, wykonywane na etapie projektowania inwestycji, wykazywały niekorzystne warunki gruntowo-wodne, które zmuszały Inwestora do zastosowania nietypowego i drogiego posadawiania fundamentów a nawet do zmiany przeznaczenia zakupionej nieruchomości.

Wykonanie wstępnych badań geotechnicznych przed kupnem działki budowlanej pozwala w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych na negocjację jej ceny lub rezygnację z zakupu. Pełna wiedza o budowie geologicznej podłoża gwarantuje zaoszczędzenie czasu, minimalizację kosztów i uniknięcie wielu problemów na etapie realizacji inwestycji.

Do góry

Na czym polegają wstępne badania geotechniczne?

W momencie przystępowania do wstępnych badań podłoża gruntowego zazwyczaj nie dysponuje się dokładną lokalizacją obiektu ani szczegółowymi założeniami projektowymi. Z tego powodu rozpoznanie przeprowadza się na podstawie materiałów archiwalnych uzupełnionych badaniami terenowymi o niewielkim zakresie. Dla pojedynczej działki powinno się wykonać przynajmniej 3 punkty badawcze (otwory wiertnicze lub wykopy) do głębokości minimum 2,0 m poniżej zakładanego poziomu posadawiania fundamentów, rozmieszczone równomiernie w jej granicach. Dla bardzo dużych inwestycji (osiedla, centra handlowe, tereny przemysłowe itp.), przy nieznanej budowie geologicznej, na 1 km2 powierzchni powinno przypadać od 10 do 30 punktów badawczych. (Wiłun Z. Zarys geotechniki, 2005r.)

Wyniki badań opracowywane są w formie "Opinii geotechnicznej". Szczegółowe badania geotechniczne wymagane do zaprojektowania obiektu przeprowadza się w kolejnym etapie.

Do góry

 

Wstępne badania geotechniczne przed kupnem działki przeznaczonej na budowę domu jednorodzinnego

Rozpoznanie podłoża działki przeznaczonej na lokalizację budynku jednorodzinnego wykonuje się jednoetapowo. Sposób wykonania badań geotechnicznych przeprowadzanych przed zakupem działki jest taki sam jak dla badań wykonywanych na potrzeby zaprojektowania budynku. W przypadku, gdy lokalizacja budynku na działce nie została jeszcze ustalona, liczbę punktów badawczych przyjmuje się w zależności od powierzchni działki.

Wyniki badań opracowywane są w formie "Dokumentacji geotechnicznej", w której oprócz parametrów geotechnicznych gruntów i danych o głębokości występowania zwierciadła wody zawarte są informacje o możliwości podpiwniczenia budynku, wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonej wody do ziemi czy możliwości odprowadzenia wód opadowych do gruntu.

Do góry