GeoJust s.c. wykonuje badania geologiczne i geotechniczne podłoża
gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego.

Badania podłoża przeprowadzamy dla inwestycji nowoprojektowanych, jak i w
celu remontu istniejących nawierzchni. Wyniki badań opracowywane są
zazwyczaj w formie "Dokumentacji geotechnicznej". Dla dróg projektowanych w
skomplikowanych warunkach gruntowych, dużych mostów, wiaduktów, estakad,
dróg ekspresowych i autostrad wymagane jest sporządzenie  "Dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej" oraz  w niektórych przypadkach "Dokumentacji
hydrogeologicznej".

Badania wykonujemy według "Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli
drogowych i mostowych" opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Zakres badań terenowych (ilość, głębokość i lokalizację punktów badawczych)
najczęściej określa projektant. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i
ich głębokość przyjmujemy na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Dla nowoprojektowanych obiektów
liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100 m – w
przypadku prostych oraz 50 m – w przypadku złożonych warunków gruntowych.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych na potrzeby remontu
drogi istnieje możliwość określenia profilu konstrukcji istniejącej nawierzchni i
podbudowy. Profil konstrukcji ustala się wiercąc otwory w nawierzchni lub
wykonując odkrywkę na granicy jezdni i pobocza. W przypadku wierceń w
nawierzchni wymagana jest zgoda zarządcy drogi oraz projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia badań.

Dokumentacja geotechniczna, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych
zawiera ocenę wysadzinowości podłoża. Wysadzinowość określana jest w
oparciu o badania sitowe i aerometryczne próbek gruntów oraz wytyczne normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
przypadku gruntów wątpliwych lub na żądanie Zleceniodawcy badania
laboratoryjne poszerzamy o określenie wskaźnika piaskowego i kapilarności
biernej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) ustala się grupę nośności podłoża.

Wyniki badań przedstawiane są w formie opisowej oraz  na mapie dokumentacyjnej
z naniesionymi profilami otworów, przekrojach geotechnicznych (w przypadku gdy
odległość między otworami jest mniejsza niż 100 m), kartach dokumentacyjnych
otworów geotechnicznych, kartach wyników badań sondą dynamiczną DPL oraz tabeli
parametrów geotechnicznych.

Koszt opracowania "Dokumentacji geotechnicznej" jest ustalany indywidualnie, w
dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług
można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do rozpoczęcia prac terenowych oraz opracowania „Dokumentacji
geotechnicznej” niezbędne są:

    zlecenie - droga projektowana / remontowana (umowa – przy wartości
    zamówienia powyżej 5000 zł netto),
    mapy do celów projektowych  w skali od 1:500 do 1:2000 z widocznym
    przebiegiem uzbrojenia podziemnego i ewentualnie zaznaczoną lokalizacją
    otworów badawczych,
    informacja o projektowanej/remontowanej drodze (wymagane informacje znajdują
    się we wzorze zlecenia).


Wszystkie niezbędne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy projektowej w formie elektronicznej prosimy przesłać w postaci rastrowej
(pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie
przesyłanie map w formacie *.pdf, ze względu na brak możliwości ich
późniejszej edycji.

Badania geotechniczne gruntu na potrzeby remontu nawierzchni istniejšcej drogi krajowej. Wrocław, dolnoœlšskie.
Odkrywka nawierzchni.