GeoJust s.c.  oferuje wykonanie kompleksowych badań geologicznych i
hydrogeologicznych na potrzeby projektowania i budowy stacji paliw oraz innych
obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)
stacje paliw są zaliczone do przedsięwzięć mogących zanieczyścić wody
podziemne. Z powyższego rozporządzenia może wynikać konieczność
opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na podstawie
którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe  dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) określa obowiązek wyposażenia
stacji paliw w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu,
wód powierzchniowych i gruntowych (między innymi w piezometry).

Do opracowania raportu o odziaływaniu na środowisko stacji paliw oraz do
zaprojektowania monitoringu wód podziemnych i montażu piezometrów
niezbędne jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej i warunków
hydrogeologicznych podłoża działki przeznaczonej na inwestycję. Dane
geologiczne i geotechniczne są również konieczne do prawidłowego
zaprojektowania fundamentów zbiorników i innych obiektów stacji.
Wyniki terenowych badań geologicznych i hydrogeologicznych opracowuje się w
formie  "Dokumetacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej".

Sposób postępowania przy wykonywaniu „Dokumentacji hydrogeologicznej i  
geologiczno-inżynierskiej” określa:

    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96
    z późn. zm.),
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
    projektów prac geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
    szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje
    hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673).


Warunkiem przystąpienia do terenowych robót geologicznych jest opracowanie
„Projektu prac geologicznych”. „Projekt” przygotowuje się w 4 egzemplarzach i
przedkłada do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej (w
przypadku stacji paliw projekt składa się w Starostwie Powiatowym). Organ
administracji geologicznej ma 30 dni na wydanie decyzji o zatwierdzeniu
„Projektu” lub zgłoszeniu uwag.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt” wykonawca robót geologicznych
jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót
geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi
nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. Zgłoszenia dokonuje się
na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia
prac.

Wyniki badań, opracowane w formie „Dokumentacji hydrogeologicznej i
geologiczno-inżynierskiej”, przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu
organowi administracji geologicznej. W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania
dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji
bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom
określonym w przepisach prawa, zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub
poprawienia dokumentacji. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez
zastrzeżeń.