Poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych związanych z geologią, geotechniką i budownictwem:

 


Urzędy i instytucje związane z geologią:

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska - geologia
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Geologii
Urząd Miasta Urząd Miasta Wrocławia - Wydział Środowiska i Rolnictwa - Geologia
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - Wydział Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Urząd Miasta Jelenia Góra Urząd Miasta Jelenia Góra. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty i dokumentacje geologiczne - informator

Do góry


Instytucje naukowe:

Państwowy Instytut Geologiczny
Uniwersytet Wrocławski - Instytut Nauk Geologicznych
Polski Komitet Geotechniki

Do góry


Budowa domu jednorodzinnego:

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty - na czym polegają badania geologiczne gruntów pod budowę domów jednorodzinnych. GazetaDom.pl
Czy musimy szczegółowo analizować warunki gruntowe? Dom.pl
Czy potrzebne są badania geotechniczne gruntu? Dom.pl
Budujemy dom - geologia. Forum Dom.pl

Do góry


Poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin:

Wydobywanie kopalin bez koncesji - informator. Państwowy Instytut Geologiczny.
Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin. Państwowy Instytut Geologiczny. [PDF 2,4 MB]
Mały Leksykon Górnictwa Odkrywkowego. Państwowy Instytut Geologiczny. [PDF 3,8 MB]

Do góry


Mapy i atlasy:

Mapa warunków budowlanych na głębokości 2,0 m ppt - obszar miasta Wrocławia. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej. PIG 2009 r. [45,71 MB]
Mapa terenów zagrożonych (zalewowych) i wymagających ochrony we Wrocławiu. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej. PIG 2009 r. [3,06 MB]
Geoportal.gov.pl - mapy topograficzne w skali 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000,
1:100 000, mapy katastralne (wyszukiwarka działek ewidencyjnych), ortofotomapy.
Mapa archiwalnych dokumentacji geologiczno-inżynierskich zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia. Urząd Miasta Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Do góry


Interpretacje prawne:

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wskazania osób uprawnionych do ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Do góry


Prawo geologiczne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 155)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów. (Dz. U. z 2015 r. poz. 987)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1774, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1756)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 903)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz. U. z 2014 r. poz. 812)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż. (Dz. U. z 2012 r. poz. 511)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2293 ze zm.)

Do góry


Prawo budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 682)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

 

Do góry


Prawo ochrony środowiska:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczania powierzchni ziemi. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336)

 

Do góry


Prawo wodne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148)

 

Do góry


Inne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Do góry