W naszej działalności przykładamy szczególną wagę do jakości wykonywanych
opracowań. Wszystkie nasze dokumentacje są sporządzane na podstawie i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

    Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
    Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z
    późn. zm.)
    Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz.
    627 z późn. zm.)


    Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
    września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
    obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
    projektów prac geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1777)
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie
    określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej
    dokumentacji geologicznej. (Dz. U. Nr 116, poz. 983)
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
    szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje
    hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673)
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie
    kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i
    kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania
    kwalifikacji. (Dz. U. Nr 124, poz. 865)
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
    standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. Nr 165 poz. 1359)
    Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
    rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
    szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
    sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z
    późn. zm.)


Terenowe badania geologiczne i geotechniczne oraz opracowanie wyników
odbywa się na podstawie wytycznych norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

    PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
    Obliczenia statyczne i projektowanie.
    PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
    PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
    jednostki miar.
    PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
    PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.


W procesie ustalania warunków geologicznych podłoża gruntowego jedną z
najważniejszych czynności mającą wpływ na późniejsze prace projektowe ma
prawidłowe wykonanie terenowych badań geologicznych i geotechniczych.           
Tyczenie punktów badawczych w terenie oraz określanie ich rzędnych
wykonywane jest za pomocą profesjonalnego sprzętu geodezyjnego. Na życzenie
Zleceniodawcy lub przy zadaniach wymagających szczególnej dokładności
czynności te zlecamy uprawnionym geodetom.
Wiercenia geologiczne i geotechniczne wykonujemy za pomocą wiertnic
mechanicznych lub ręcznej sondy penetracyjnej. Przy złożonej budowie geologicznej
podłoża wiercenia przeprowadzamy systemem ręcznym, w rurach osłonowych, co
pozwala na bardzo dokładne określenie profilu geologicznego, prawidłowe
pomiary głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych i pobranie
próbek. Próbki gruntów i wód są dostarczane do akredytowanych laboratoriów
natychmiast po ich pobraniu. Stan gruntów określamy laboratoryjnie oraz za
pomocą sondowań dynamicznych.
Wszystkie prace terenowe i dokumentacyjne wykonują osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.