GeoJust s.c.  wykonuje badania geologiczne i geotechniczne gruntów
niezbędne do projektowania podziemnych sieci ciepłowniczych, gazowych i
wodno-kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz na potrzeby
bezwykopowych technik przeprowadzania uzbrojenia pod drogami, ciekami i
innymi przeszkodami terenowymi.

Rozpoznanie podłoża ma na celu określenie nośności i kategorii urabialności
gruntu oraz głębokości występowania wód podziemnych. W przypadku płytkiego
występowania wody dodatkowo charakteryzuje się właściwości hydrogeologiczne
warstwy wodonośnej w celu zaprojektowania odwodnienia wykopów.

Wyniki badań opracowywane są zazwyczaj w formie „Dokumentacji
geotechnicznej”. W przypadku skomplikowanych warunków gruntowych lub
znacznej głębokości posadawiania projektowanej sieci może być wymagane
sporządzenie „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej”.

Zakres badań terenowych (ilość, głębokość i lokalizację punktów badawczych)
najczęściej określa projektant. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i
ich głębokość przyjmujemy na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Dla nowoprojektowanych obiektów
liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100 m – w
przypadku prostych oraz 50 m – w przypadku złożonych warunków gruntowych.

Głębokość rozpoznania uzależniona jest od głębokości posadawiania
projektowanego uzbrojenia. Otwory badawcze wykonuje się zazwyczaj do
głebokości 1 m poniżej poziomu ułożenia sieci. W przypadku przepompowni
podłoże rozpoznaje się do głębokości minimum 2 m poniżej projektowanego
poziomu posadawiania.

Wyniki badań przedstawiane są w formie opisowej oraz  na mapie dokumentacyjnej
z naniesionymi profilami otworów, przekrojach geotechnicznych (w przypadku gdy
odległość między otworami jest mniejsza niż 100 m), kartach dokumentacyjnych
otworów geotechnicznych, kartach wyników badań sondą dynamiczną DPL oraz tabeli
parametrów geotechnicznych.

Koszt opracowania "Dokumentacji geotechnicznej" jest ustalany indywidualnie, w
dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Informację o cenach naszych usług
można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do rozpoczęcia prac terenowych oraz wykonania „Dokumentacji geotechnicznej”
niezbędne są:

    zlecenie (umowa – przy wartości zamówienia powyżej 5000 zł netto),
    mapy do celów projektowych  w skali od  1:500 do 1:2000 z widocznym
    przebiegiem uzbrojenia podziemnego i ewentualnie zaznaczoną lokalizacją
    otworów badawczych,
    informacja o projektowanej sieci (wymagane informacje znajdują się we wzorze
    zlecenia).


Wszystkie niezbędne dokumenty można dostarczyć mailem lub faxem. Podkład
mapy projektowej w formie elektronicznej prosimy przesłać w postaci rastrowej
(pliki z rozszerzeniem *.bmp,*.jpg, *.tif) lub wektorowej (*.dwg). Prosimy o nie
przesyłanie map w formacie *.pdf, ze względu na brak możliwości ich
późniejszej edycji.