Z uwagi na poważną awarię wiertnicy, co najmniej do końca maja 2020 r. nie przyjmujemy nowych zleceń na wiercenie studni. Przepraszamy za niedogodności.

Firma GeoJust s.c. oferuje wiercenie studni głębinowych o średnicy 110 i 125 mm, do maksymalnej głębokości 30 m, na potrzeby gospodarcze oraz zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych, niewielkich zakładów usługowych i produkcyjnych.

Usługi studniarskie realizujemy na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, w promieniu do 50 km od Wrocławia. Z uwagi na technologię wiercenia nie wykonujemy studni na terenach górskich, przy płytkim występowaniu skał litych lub gruntów kamienistych.

Nie mamy możliwości wiercenia w istniejących studniach w celu ich pogłębienia. W takich przypadkach oferujemy wykonanie nowej studni w pobliżu studni istniejącej.

Warunkiem wykonania studni jest możliwość wjazdu i ustawienia wiertnicy umieszczonej na samochodzie ciężarowym bezpośrednio nad miejscem wiercenia.   

 • Wiercenie studni głębinowej
 • Montaż kolumny rur studziennych
 • Próbne pompowanie


Wymagania prawne

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wody znajdującej się w jego gruncie. Oznacza to, że ma on prawo do pobierania wód podziemnych w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego w ilości nie przekraczającej 5 m3/dobę. Wiercenie studni o głębokości do 30 m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie wymaga opracowywania projektu czy uzyskania pozwolenia.

Na korzystanie z wód podziemnych w celach nawadniania gruntów za pomocą deszczowni, pobór wody w ilości większej niż 5 m3/dobę lub korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a studnia musi być wykonana na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez organ administracji geologicznej.

Zasady korzystania z wód podziemnych i wykonywania studni regulują:

Do góry


Obszar działania

Studnie głębinowe wiercimy w promieniu do ok. 50 km od Wrocławia, na terenie powiatów:

 • dzierżoniowskiego (gmina Łagiewniki)
 • jaworskiego (gminy Jawor, Snowidza, Wądroże Wielkie)
 • legnickiego (gminy Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja)
 • lubińskiego (gminy Lubin, Ścinawa)
 • oleśnickiego (gminy Bierutów, Dobroszyce, Oleśnica)
 • oławskiego (gminy Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława)
 • strzelińskiego (gminy Borów, Kondratowice Przeworno, Strzelin, Wiązów)
 • średzkieko (gminy Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin)
 • świdnickiego (gminy Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Żarów)
 • trzebnickiego (gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród)
 • wołowskiego (gminy Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów)
 • wrocławskiego (gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Wrocław, Żórawina)
 • ząbkowickiego (gminy Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie, Ziębice)

Do góry


Lokalizacja studni na działce

Wytyczne dotyczące lokalizacji studni na działce zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

 • do granicy działki – 5 m,
 • do osi rowu przydrożnego – 7,5 m,
 • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m,
 • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m,
 • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

Rozporządzenie dopuszcza sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek.

Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa zalecamy zachować odległość co najmniej 3 metrów od budynków i obiektów oraz sieci uzbrojenia podziemnego. 

Do góry


Rodzaje stosowanych rur

Nasza firma wykonuje studnie z wykorzystaniem dwóch rodzajów rur:

 • w studniach wierconych na potrzeby gospodarcze zabudowujemy rury PVC-U DN 110 (kanalizacyjne, pomarańczowe, bez atestu do wody pitnej) o wymiarach: grubość ścianki: 3,2 mm; średnica wewnętrzna: 103,6 mm; średnica zewnętrzna: 110 mm; średnica mufy: 127 mm.
 • do studni wierconych na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną stosujemy rury PVC-U DN 115 (studzienne, niebieskie, z atestem do wody pitnej) o wymiarach: grubość ścianki: 5,0 mm; średnica wewnętrzna: 110 mm; średnica zewnętrzna: 125 mm; średnica mufy: 132 mm.

Rury kanalizacyjne 110 mm są barwy pomarańczowo-brązowej, mają gładką powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Poszczególne odcinki są łączone między sobą przez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest uszczelka z elastomeru. Są stosowane do płytszych studni, przeznaczonych na cele gospodarcze (np. podlewanie ogrodu). Do rur o średnicy 110 mm można stosować pompy głębinowe o średnicy 3 cali.

Rury studzienne 125 mm mają kolor niebieski, posiadają atest higieniczny do ujmowania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. Grubsza ścianka, gwintowane połączenia pomiędzy kolejnymi odcinkami, fabrycznie nacinany filtr oraz specjalna technologia wykonania pozwalają na stosowanie ich w studniach o głębokości do 50 m. Do rur o średnicy 125 mm można stosować pompy głębinowe o średnicy 3,5 cala.

 • Filtr i rury PVC-U 110 mm
 • Rury PVC-U 125 mm
 • Filtr z rury PVC-U 125 mm

Do góry


Wydajność studni

Wydajność studni zależy głównie od rodzaju i parametrów warstwy wodonośnej: jej miąższości oraz rodzaju gruntu z którego jest zbudowana. Przykładowa teoretyczna wydajność studni o głębokości 10 m, ujmującej jednorodną warstwę wodonośną zbudowaną z piasków średnich i przy zwierciadle wody występującym na głębokości 2 m wynosi ok. 3 m3/godzinę, co z dużą nadwyżką zaspokaja zapotrzebowanie budynku jednorodzinnego na wodę.

Rzeczywistą wydajność można określić dopiero po odwierceniu studni, na podstawie próbnego pompowania.

Do góry


Warunki wykonania studni

Warunkiem przystąpienia do wiercenia studni jest:

 • możliwość dojazdu wiertnicą umieszczoną na samochodzie ciężarowym o masie ok. 12 ton w miejsce lokalizacji studni (wymiary wiertnicy: szerokość ok. 3,0 m, długość ok. 8,0 m) i rozłożenie masztu o wysokości ok. 8,0 m. Tył samochodu musi znajdować się w miejscu otworu. Za samochodem, na długości ok. 5 m oraz wzdłuż samochodu na szerokości ok. 1 m powinnien być wolny teren, umożliwiający swobodny dostęp do narzędzi wiertniczych,
 • zobowiązanie się klienta do przyjęcia urobku pozostajacego po wierceniu,
 • zgoda klienta na uszkodzenie trawnika w miejscu przejazdu wiertnicy oraz w rejonie otworu,
 • dodatnia temperatura w dniu wiercenia.

Nasza firma nie podejmuje się wiercenia studni zlokalizowanych w istniejących studniach kopanych.

 • Wiertnica w pozycji transportowej
 • Wiertnica w pozycji roboczej
 • Urobek po wierceniu studni o głębokości 30 m

Do góry


Poszukiwanie wód podziemnych

Kompleksową obsługę hydrogeologiczną i geologiczną wierconych studni prowadzą hydrogeolodzy z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystąpieniem do wiercenia studni analizujemy materiały archiwalne: mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne oraz profile archiwalnych otworów studziennych. Dysponujemy informacjami o warunkach hydrogeologicznych podłoża z ponad 100 wykonanych przez nas studni i otworów próbnych. Na podstawie powyższych danych możemy oszacować prawdopodobieństwo występowania odpowiednio wydajnej warstwy wodonośnej w miejscu lokalizacji studni.

Dostępne mapy opracowywane były na podstawie wyników innych wierceń wykonanych wcześniej w najbliższej okolicy. Poszczególne warstwy gruntu najczęściej nie układają się w sposób regularny ani ciągły, mogą zmieniać swoją miąższość lub całkowicie zanikać. Często hydrogeologowi trudno jest jednoznacznie wskazać miejsce odwiertu. Również metody geofizyczne i radiestezja pozwalają jedynie określić miejsce o większym prawdopodobieństwie na występowanie wody i nigdy nie dają pewności na trafienie na warstwę wodonośną.

Aby ograniczyć ryzyko wiercenia studni, przed jej wykonaniem zawsze wiercimy otwór próbny. Na podstawie jego wyników dobieramy odpowiednią konstrukcję filtra i kolumny rur studziennych. Koszt wykonania otworu próbnego, w przypadku jego pozytywnego wyniku, jest wliczony w cenę studni. W razie niepowodzenia i braku warstwy wodonośnej do głębokości 25 m, klient ponosi koszt wiercenia próbnego w wysokości ok. 1/3 kosztów wiercenia studni.

 • Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski - Państwowy Instytut Geologiczny
 • Lokalizacja wykonanych przez naszą firmę otworów badawczych i studziennych - okolice Wrocławia
 • Wiercenie otworu próbnego przed wykonaniem studni

Do góry


Wiercenie studni

W przypadku pozytywnego wyniku wiercenia otworu próbnego przystępujemy do instalacji studni. Studnia wiercona jest wiertnicą hydrauliczną na samochodzie ciężarowym Mercedes-Unimog. Wiercenie odbywa się techniką tradycyjną, metodą obrotowo-udarową, bez użycia płuczki, w stalowych rurach osłonowych średnicy 168 mm.

Po osiągnięciu założonej głębokości wiercenia, w rurach osłonowych instaluje się kolumnę rur studziennych z tworzywa sztucznego. Kolumna studzienna składa się z trzech odcinków - rury podfiltrowej, w której zbierają się osady przedostające się przez filtr, filtra szczelinowego owiniętego odpowiednio dobraną nylonową siatką studniarską oraz rury nadfiltrowej, wyprowadzonej do powierzchni terenu. Po instalacji rur studziennych rury osłonowe są usuwane z otworu.

Kolejnym krokiem jest wykonanie pompowania oczyszczającego, dzięki któremu ze studni usuwa się pozostały po wierceniu osad, oraz udrażnia się strefę przyotworową warstwy wodonośnej. Pompowanie prowadzi się do momentu uzyskania klarownej wody. Studnie przeznaczone do ujmowania wody pitnej po pompowaniu oczyszczajacym dezynfekujemy. Zabezpieczenie wylotu rury studziennej korkiem PVC kończy podstawową usługę wykonania studni.

 • Wiercenie studni
 • Instalacja kolumny rur studziennych
 • Filtr z rury PVC-U 125 mm przygotowany do montażu w studni
 • Początek pompowania oczyszczającego
 • Woda po wstępnym etapie pompowania oczyszczającego
 • Wylot studni z rur PVC-U 110 mm

Do góry


Przygotowanie studni do montażu pompy głębinowej

Na życzenie klienta przygotowujemy studnie do zamontowania pompy głębinowej.

W przypadku studni wykorzystywanych sezonowo, które nie będą przyłączone do instalacji budynku proponujemy wykonanie obudowy wylotu studni z karbowanej studzienki PVC o średnicy 425 mm. Wylot rury studziennej jest zabezpieczony specjalną głowicą, z otworami na rury tłoczne i kabel zasilający pompę oraz z miejscem do przypięcia stalowej linki zabezpieczającej. W studzience jest również pozostawione miejsce na automat sterujący pompą. Pobór wody odbywa się przez kran z zaworem 3/4'', umieszczony w dodatkowej studzience średnicy 150 mm.

Dla studni o średnicy 125 mm, która będzie podłączona do instalacji budynku i urządzenia sterujące pompą będą zamontowane np. w kotłowni, przygotowanie do założenia pompy polega na montażu wewnątrz rury studziennej, na głębokości ok. 0,8 - 1,0 m poniżej poziomu terenu zawiesia z króćcem do przyłącza. Przyłącze jest zabezpieczone przed przemarzaniem, a pompa jest umieszczana w studni za pomocą specjalnego klucza. Wylot rury studziennej jest zamknięty aluminiową pokrywą o wymiarach ok. 20 na 20 cm, z wbudowaną elektryczną skrzynką przyłączeniową.

 • Obudowa ze studzienki PVC
 • Obudowa ze studzienki PVC - wnętrze
 • Zabezpieczenie wylotu studni 125 mm pokrywą aluminiową

Do góry


Instalacja pompy głębinowej

Nasza firma oferuje również instalację pompy głębinowej. Parametry pompy dobieramy na podstawie wyników próbnego pompowania studni, w którym określana jest jej wydajność. Pod koniec próbnego pompowania, w przypadku studni przeznaczonych do ujmowania wody pitnej, pobieramy próbkę wody do badań fizykochemicznych, które przeprowadzamy w akredytowanym laboratorium.

W naszych studniach montujemy pompy sprawdzonych producentów: IBO, OMNIGENA czy GRUNDFOS.

 • Instalacja pompy głębinowej
 • Studnia z przygotowanym przyłączem do węża ogrodowego 3/4''
 • Obudowa studni z zainstalowaną pompą, głowicą i automatem sterującym

Do góry


Dlaczego warto zlecić wykonanie studni naszej firmie

Studnie wiercimy metodą tradycyjną: udarowo-obrotową, bez użycia płuczki, w rurach osłonowych o średnicy zewnętrznej 168 mm. Zaletami naszej techniki wiercenia są:

 • krótki czas wiercenia (najczęściej 1 dzień roboczy),
 • możliwość dokładnego określenia (z dokładnością do 0,1 m) głębokości występowania warstwy wodonośnej,
 • możliwość pobierania próbek gruntu z każdej głębokości, co pozwala na odpowiednią ocenę właściwości warstwy wodonośnej oraz precyzyjne dobranie rodzaju filtra i jego długości,
 • możliwość ujęcia warstw wodonośnych o małej miąższości i wykonania studni przy mało korzystnych warunkach hydrogeologicznych,
 • brak konieczności wykonywania dołów płuczkowych i przygotowywania płuczki,
 • brak konieczności wprowadzania do otworów płuczki wiertniczej, która powoduje zmniejszenie współczynnika filtracji warstwy wodonośnej w strefie przyotworowej,
 • małe szkody w miejscu prowadzenia wiercenia.

Zapewniamy kompleksową usługę wiercenia studni wraz z doborem i instalacją pompy głębinowej.

Do góry


Ceny wiercenia studni

Cena wykonania studni jest ustalana indywidualnie i zależy od:

 • głębokości ujęcia,
 • średnicy studni,
 • rodzaju rur studziennych (rury atestowane lub bez atestu),
 • odległości miejsca lokalizacji studni od siedziby naszej firmy,
 • rodzaju obudowy,
 • rodzaju i wydajności pompy głębinowej.

Do góry


Zapraszamy do korzystania z naszych usług !!!